Vyšetrenie nôh - Teoretické úvahy

Talp, láb, boltozatZdravá noha sa opiera o terén v troch bodoch. Na I. a na V. metatarsálnej kosti a na pätovej kosti. Medzi týmito troma bodmi sú napnuté oblúkovité klenby, známe a podobne nazvaté aj v architektúre. Ak stoja nohy tesne vedľa seba, tvoria kupolovitú klenbu. Táto klenba je dynamická, pomocou šliach, kostí a svalov sa prispôsobuje terénu, eliminuje otrasy a rozkladá rovnomerne záťaž na chodidlách. Vďaka nej máme plynulú a dynamickú chôdzu.

Tlakové vyšetrenie

Podľa digitálneho tlakového vyšetrenia je možné posúdiť stav statiky a dynamiky nôh. Pri dotyku chodidiel špeciálne osvetleného skleneného prístroja, vzniká na spodnej strane charakteristický snímok. Príčinou tohto javu je, že lúče dopadajú na spodnú plochu špeciálne osvetleného skla, pod uhlom, ktorý zabezpečí úplný odraz svetla. Index lomu svetla na tejto ploche je rovnaký alebo ešte väčší, ako pri vzduchu. V tomto prípade sú viditeľné svetelné lúče len na tých miestach, kde sa plochy skla dotýka chodidlo. Zároveň platí priama úmernosť tlaku a odrazeného svetla. Jasnosť bodu je zhodná s veľkosťou tlaku. Ak sú pre meranie vytvorené štandardné podmienky a poznáme váhu tela, z meranej plochy vieme vyjadriť hodnoty. Ako východisko je použitá svetlosť jednotlivých zón chodidla na obrázku.

Spôsob merania

Váha tela sa rozloží na ploche chodidla, stojaceho na skle. Tento tlak nie je rovnomerný. Počítač zhotoví z rovnakých izofotónových oblastí rovnaké izochromatické farebné obrázky. Rovnaká farba znamená rovnaký tlak na danú plochu. Hodnoty tlakov sú priamo úmerné sýtosti farieb. Tieto tlaky sa dajú vypočítať z celkovej váhy tela a presného merania izobarových plôch.

Rozloženie ťažiska

Pri štúdiu oporných bodov je jasné, že pätová kosť a I. metatarzálna kosť zanechávajú silnejšiu tlakovú stopu ako V. metatarzálna kosť. Príčinou je rozloženie váhy a poloha ťažiska. Najviac zaťažená oblasť je rovina váhy tela=ťažisko. Ak je toto ťažisko v rovnováhe, prebieha jej dráha na vnútornej strane pätovej kosti. Týmto sa zvyšuje zaťaženie vnútornej mediálnej strany nohy. Sila, ktorá je rozložená na vnútornej strane nohy, je vysoká. Systémy väziva dokážu udržať rovnováhu síl len do svojich obmedzených hraníc pružnosti. Dráha sily sa pri státí rozkladá rôznymi spôsobmi. Pri chôdzi sa sila a ťažisko mení charakteristickým spôsobom a smerom.

Dráha sily zdravej nohy

Stred päty - vonkajšia strana nohy - základ metatarzálnych kostí, v týchto miestach sa vektor sily stáča smerom dnu. Približne 75% sily pochádza z I. a 25% z V. metatarzálnej kosti. Tu sa môže o nohu oprieť alebo odraziť od terénu.

Etapy chôdze

Ak sa robí analýza pri chôdzi na podoskope, dá sa konštatovať, že statický tlakový obraz je zložený z mozaiky dynamických tlakových obrazov - a jedine z nich, ktoré vznikajú v jednotlivých fázach chôdze. Preto je možné z jednotlivých statických obrazov vyvodiť záver o dynamike chôdze.

Problémy statiky

Choroby nôh sú zapríčinené predovšetkým narušením statiky. Väčšina tzv. bežných problémov nôh vzniká prepadnutím niektorej klenby, alebo sú to zmeny, ktoré vznikajú v priebehu klesania. Z mnohých exogénnych(vonkajších) a endogénnych(vnútorných) pôsobení (veľké zaťaženie, nadváha, oslabenie väzov, hormonálne zmeny a pod.) sa väzy, ktoré držia klenbu, predĺžia. Následkom toho klenba klesá, smer a rozloženie sily sa zmení. Napríklad pri klesnutí pozdĺžnej klenby sa posúva smer k vnútornej strane.

Diagnostika narušenej dráhy sily

Na tlakovom snímku sa dajú študovať rôzne druhy chorobných zmien silovej dráhy, ktoré vznikajú v dôsledku narušenej statiky. Tento smer sily sa určí tak, že sa spoja hlavné tlakové body. Vzniknutý tvar sa porovná s priebehom silovej dráhy, ktorá je považovaná za správnu. V prípade prepadnutého členku (pes valgus) alebo plochej nohy sa dráha sily posúva k vnútornej strane chodidla. U poklesnutej priečnej klenby sa táto dráha nestáča smerom k palcu ale k II. prstu

Created by absoluteweb.hu
Created by absoluteweb.hu